Japanese  English

 

Click the icon of the subject you want to search for.

The related books are listed in 12 languages. The books in Korean (the Hangul alphabet),
Croatian, Dutch were recently added last December.


  


   

The Tale of Genji (Genji Monogatari)


 Japanese

  "The Tale of Genji"
  Study books on "The Tale of Genji"
  Study on translation of Japanese
  literature into foreign languages
  Picture scrolls of "The Tale of Genji"
  Literature and picture scrolls of
  Heian period

 Chinese

  Translation of "The Tale of Genji"
  Study books on "The Tale of Genji"
  The history of Japanese literature

 Korean (the Hangul alphabet)

  Translation of "The Tale of Genji"
  Study books on "The Tale of Genji"

 English

  Translation of "The Tale of Genji"
  Study books on "The Tale of Genji"
  The history of Japanese literature

 French

  Translation of "The Tale of Genji"
  Study books on "The Tale of Genji"
  The history of Japanese literature

 German

  Translation of "The Tale of Genji"
  Study books on "The Tale of Genji"
  The history of Japanese literature

 Spanish

  Translation of "The Tale of Genji"
  Study books on "The Tale of Genji"
  The history of Japanese literature

 Italian

  Translation of "The Tale of Genji"
  Study books on "The Tale of Genji"
  The history of Japanese literature

 Russian

  Translation of "The Tale of Genji"
  The history of Japanese literature

 Dutch

  Translation of "The Tale of Genji"

 Swedish

  Translation of "The Tale of Genji"

 Croatian

  Translation of "The Tale of Genji"

 Serbian

  Translation of "The Tale of Genji"

 Czech

  Translation of "The Tale of Genji"Lady Murasaki


 Japanese

  Study books on Lady Murasaki
  The Diary of Lady Murasaki

 English

  The Diary of Lady Murasaki

 French

  The Diary of Lady Murasaki

Works of Kencho Suematsu who translated "The Tale of Genji" for the first time in the world

  Suematsu Kencho

Recent translators of "The Tale of Genji"
 (including modern Japanese translation)

  Aoki Tadashi
  Akiyama Ken
  Abe Akio
  Ikeda Kikan
  Ikebe Yoshitaka
  Ishida Joji
  Imai Gen'e
  Imaizumi Tadayoshi
  Emi Suishin
  Enchi Fumiko
  Ohashi Shintaro
  Ono Rikizo
  Satake Akihiro
  Shimizu Yoshiko
  Setouchi Jakucho
  Tanizaki Jun'ichiro
  Tamagami Takuya
  Tsuzokukyoiku Fukyukai
  Nakada Takeshi
  Haga Hakushi Kinenkai
  Hayasaka Reigo
  Fukuda Kiyoto
  Funabashi Seiichi
  Matsuo Satoru
  Miyata Waichiro
  Murai Jun
  Murayama Riu
  Motoori Toyokai
  Morimoto Shigeru
  Yanai Shigeshi
  Yamagishi Tokuhei
  Yosano Akiko
  Yosano Hiroshi
  Arthur Waley
  Donald Keene
  Edward G. Seidensticker
  Rene Sieffert
  Royall Tyler